תנאי השימוש באתר:

 1. מבוא: ברוכים הבאים לאתר Dg-branding.com (להלן: “האתר”), מופעל על ידי עוסק מורשה DG המיתוג הדיגיטלי דניאל גורדון מפעילת האתר. האתר מציע למכירה סרטוני אנימציה, אתרים ודפי נחיתה, דמויות מצוירות, גיפים, קליפים ועוד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא יהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.
 2. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר: הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר. תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 3. מסירת פרטים בעת רכישה באתר: רכישה דרך  האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה ועוד.
 4. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר: מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של הפריטים המוצעים על ידי מפעילת האתר באמצעות האינטרנט. כל משתמשת רשאית להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוחה במערכת לפי התנאים הבאים: המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, העסקה תאושר לאחר אישורה ע”י חברת האשראי בלבד. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה אינטרספייס בע״מ בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ואו לכל נזק ואו אובדן ואו הפסד ואו הוצאה שייגרמו למשתמש ואו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר הינם פרטים נכונים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 5. שעות הפעילות ברכישה באתר: הזמנה באתר אפשרית 24 שעות, למעט מקרים בהם האתר מושבת לתחזוקתו ו/או סיבה אחרת. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות: ימים א’ – ה’ בין השעות : 10:00 עד 18:00. ייתכן ויחולו שינויים במועדים.
 6. ביטול עסקה ושינוי הזמנה: ביטול עסקה ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר אינו אפשרי מכיוון שהסרטונים, ההזמנות, הקליפים והדמויות אישיות, מעוצבות עפ”י בחירת תבניות הלקוח ומיוצרות במיוחד עבורו. לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם בפריט שמקורו במפעילת האתר. כל האמור לעיל הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. פגם בהזמנה שמקורו במפעילת האתר ייחשב כפגם בהזמנה עצמה, וזאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. למען הסר ספק כל עוד אין פגם ויזואלי לא ייחשב כפגם בהזמנה. במקרה שהתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו. מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים ואו במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.
 7. אחריות: מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר. לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול מקורו במפעילת האתר ו/או מי מטעמה. אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצ”ב. ייתכנו הבדלי גוון סבירים בין המוצג במחשב המשתמש לבין הגוון של הפריט בפועל.
 8. מבצעי מכירות: מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע
 9. קישורים והפניות באתר: ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”). אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים או לנתונים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לתוצאה שתיגרם מהשימוש או מהסתמכות עליהם.
 10. הפסקת שימוש: מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי את אספקת המוצר במועדים שנקבעו, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ויוחזר למשתמש כספו חלקי או מלא.
 11. קניין רוחני וזכויות יוצרים: כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובי הפריטים, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש, למעט התמונות המועלות ע”י המשתמשים. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים האלה ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל יהווה עילה לתביעה עפ”י החוק,  והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

מדיניות החזר תשלומים

בעת חתימה על הצעת מחיר, לא תינתן אפשרות ביטול מלא לעסקה. הזכויות בפרויקט הנ"ל שמורות למיתוג הדיגיטלי אנימציות בע"מ וזכויות השימוש המלאות בפרויקט, יינתנו ללקוח/ה בכפוף למלוא התשלום על הפרויקט

ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול לדוא"ל:

[email protected]

לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע בהתאם  למפורט בתקנון החזרת המוצרים של החברה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות מדיניות זו ו/או הוראות התקנון לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק). להלן עיקרי הוראות התקנון ומדיניות החזר תשלומים:

 1. במידה ולקוח החליט לבטל עסקה הוא יזוכה בהתאם למה שבוצע עד כה (יכול להיות מחיוב על פגישת ייעוץ, מחקר שוק ראשוני של החברה או כל שירות אחר שניתן עוד לפני שליחת התקדמות מול הלקוח) וזה יהיה בכפוף להחלטת החברה – המיתוג הדיגיטלי אנימציות בע"מ. 
 2. במידה ואושר החזר כספי בהחלטת החברה, ההחזר הכספי יבוצע עד 45 ימי עסקים ולפי החלטת החברה – המיתוג הדיגיטלי אנימציות בע"מ יוחלט כיצד ההחזר יבוצע (זיכוי באשראי / העברה).
 3. במידה והעסקה היא מעל 10,000 ₪, החברה – המיתוג הדיגיטלי אנימציות בע"מ, יוכלו לשקול החזר בתשלומים.
 4. אין בזכותו של אף לקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה – המיתוג הדיגטילי אנימציות בע"מ, לתבוע את נזקיה במקרה של בקשה להזחר כספי לאחר שכבר ניתן שירות. 
 5. לקוח שרכש קידום ממומן בריטיינר חודשי: מרגע תחילת עבודה על קמפיין בחודש מסוים ,לא ניתן לקבל החזר על אותו חודש. 
 6. התשלום יחודש בצורה אוטומטית בכל חודש אלא אם כן הלקוח ביקש לעצור את העבודה בהתראה של חודש מראש. הקמת קמפיין תתבצע עד 7 ימי עסקים, במידה ויש דברים בלתי מתוכניים כגון חסימת חשבון מודעות או עמוד בפייסבוק, הקמת הקמפיין תתארך ב -3 ימי עסקים. במידה והחסימה לא משתחררת, זמן הקמת הקמפיין תהייה בלתי ידועה.